Försäljningsvillkor 2020

Följande villkor gäller för alla anbud och leveranser av produkter från Euro Energy Components AB om inte något annat har överenskommits skriftligt mellan oss och köparen.

Priser

Priserna gäller fritt vårt lager och inkluderar normalemballage. Samliga priser gäller exkl. råvarupristillägg och allmän mervärdesskatt (gäller även priser i avtal och offerter från oss). Priserna i prislistan anges per styck (om inte annat angivits). Priset är baserat på den valutakurs som gällde vid utgivningsdatum. Vi förbehåller oss rätten att göra prisförändringar så att den kurs som gäller vid leveransdagen eventuellt påverkar priset

Med reservation för inskrivnings- och tryckfel i prislistan. Priserna gäller från den datum som anges på prislistan.

Vi förbehåller oss rätt till ändring av konstruktion, mått, artikelnummer och priser utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är, om inte annat har överrenskommits, 30 dagar netto från faktureringsdatum. Från förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta med ref.ränta + 8%. Vid påminnelser utgår en avgift för varje påminnelse.

Betalningar skall erläggas enligt det belopp som anges på fakturan. Eventuella prisjusteringar får ej dras av eller läggas till utan skall meddelas oss, varvid vi krediterar alternativt debiterar köparen.

Transporter

För skador som sker under transporter ansvaras ej. Alla förekommande transporter från vårt lager eller från vår fabrik sker på köparens egen risk.

Leveransvillkor

Vid order understigande 300 SEK netto uttages ett småorderstillägg på 100 SEK. Vid annullering av order innan leverans har skett uttages en annulleringskostnad för ej lagerförda artiklar på minst 15 % av inköpsvärdet. För specialbeställt eller specialtillverkat material är annulleringskostaden 100 %.

Leverans av avropsorder gällande specialtillverkade varor gäller att denna avropsorder aldrig upphör att gälla, utan får i sin helhet levereras av oss inom skälig tid från avropstidens utgång.

För leveranser gäller SVERIGES VERKSTADSINDUSTRIS ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER, blankett NL 09 när ej annat angivits.

Leveranstider

Lagerförd vara levereras normalt inom 3 arbetsdagar räknat från orderdatum. Expressorder av lagervaror expedieras normalt samma dag, under förutsättning att beställningen kommit till orderavdelningen före kl 14.00. Merkostnaden för expressorder debiteras.

Vid beställningar där avtal eller offerter åberopas skall alltid prisunderlagets identifikation anges för att inte leveransförseningar skall uppstå.

Returbestämmelser

Bara sådana returer som beror på felaktigheter från vår sida och för vilka vi kan ställas till ansvar- tex. felexpediering eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnader för köparen.

Övriga returer måste godkännas av oss. Vid returärenden skall alltid order- eller fakturanummer uppges. Vid returer skall kunden alltid ange det returnummer som erhållits av oss då vi godkänt returen. Felbeskrivning skall alltid bifogas vid returer. Godkända returer skall alltid återsändas i obrutna originalförpackningar. Frakten till oss betalas av kunden – returfrakten till kunden betalas av oss. Med hänsyn till upppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten kommer returavdraget aldrig att understiga 35 % av materialens inköpsvärde. Retur understigande 250 SEK godkännes ej utan i undantagsfall.

Returer av ej lagerförda eller specialtillverkade material som inte ingår i första stycket, kommer ej att godkännas.

Vid vårt godkännande av returen erhålls ett returnummer, som alltid skall användas vid kontakt med oss i detta ärende. Med returgodset bifogas en följesedel samt en felbeskrivning med returnummer angivet. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av oss. Returer som ej är försedda med returnummer och felbeskrivning sändes med obetald frakt åter till avsändaren.